Du er her: Forside > Vi mener > Manifest

Manifest

Vedtatt på NKPs Landsmøte 1. og 2. april 1995

1. Målet for Norges Kommunistiske Partis virksomhet er et rettferdig, bærekraftig framtidssamfunn - kommunismen. I dette samfunnet skal menneskene selv skape seg en verden fri fra materiell nød, fri fra enhver økonomisk utbytting og fri fra all diskriminering på grunn av kjønn, tro eller etnisk tilhørighet. I dette samfunnet skal det ikke finnes politisk eller kulturell undertrykking. Kommunismen vil være en samfunnsform preget av sosial likhet og fri individuell utfoldelse, en samfunnsform der menneskene i fellesskap er herre over sine egne arbeids -og livsvilkår.

Vi vil:

 • Et nytt forhold menneske-natur ; en varig og bærekraftig utvikling i global målestokk.
 • Et nytt forhold menneske-menneske ; frihet fra enhver utbytting og rettferdig fordeling av jordens verdier.
 • Et nytt forhold menneske-stat ; en ny type selvforvaltning som innebærer at staten som maktapparat gradvis forsvinner eller "dør bort", iflg. Karl Marx.

 • 2. Norges Kommunistiske Parti kjemper for å overvinne kapitalismen. Dette samfunnssystemet underkaster alt og alle under profitthensynet, til og med mennesket selv. Fordi det er profittbegjæret som bestemmer hovedlinjene i dette systemet, fremmer det samtidig konkurransejag, urettferdig fordeling og rovdrift på ressurser og arbeidskraft. Mennesket er ikke ondt av natur, men frykten for å tape i konkurransen fremmer ondskapen i mennesket.

  Det kapitalistiske verdensmarkedet fører til at flertallet av jordens befolkning lever i en form for økonomisk terror, preget av nød og underutvikling. Et mindretall lever derimot etter bruk -og kast-prinsippet. Forurensingen har nådd faregrensen for jorden som økosystem.

  I kampen for det politiske herredømmet har det kapitalistiske verdenssystemet utviklet atomvåpenarsenaler nok til å gjøre kloden ubeboelig, dersom de brukes.


  3. Grunnlaget for vår virksomhet er sosialismens klassikere; Marx, Engels og Lenin. Deres analyser av historien, økonomien og klassekampen kaller vi den vitenskapelige sosialismen. Gjennom historien er dette teoretiske grunnlaget tilført et vell av erfaringer og nye elementer fra frihetskjempere over hele verden.

  Vi søker å videreutvikle dette idégrunnlaget ved å tilegne oss progressive tanker og synspunkter fra andre tankeretninger. Dessuten bygger vi på samfunns- og naturvitenskapens framsteg, særlig innen økologi, internasjonal konfliktløsning og menneskeretter. NKP støtter FNs menneskerettserklæring og understreker betydningen av de sosiale og økonomiske rettighetene.

  I dag prøver vi særlig å fjerne stivnete synspunkter og dogmer som ikke har holdt historiens prøve, uten samtidig å gjøre teorien tannløs og ufarlig.

  Det sosialistiske verdenssystemet brøt sammen rundt 1990. Dette midlertidige historiske nederlaget for sosialismen hadde både indre og ytre årsaker. Likevel lever sosialismen som idé og mål videre. Kommunistene er innstilt på åpent å erkjenne feilgrep som skjedde i sosialismens og kommunismens navn i realsosialismens periode.

  De viktigste konklusjonene i denne selvkritiske erkjennelses- prosessen er:
 • Realsosialismens fall skyldes ikke teorien og de sosialistiske prinsippene, men avvik fra disse.
  Hovedsvakhetene var knyttet til mangel på demokrati, humanisme og økologi. I tillegg kommer ineffektivitet og manglende evne til nytenkning og omstilling i samfunnslivet.
 • Marxismen-leninismen må videreutvikles, økologisk, demokratisk og humanistisk.
 • NKP kjemper for en grunnleggende samfunnsomveltning. Den innebærer at folkeflertallet gjennomfører en rettferdig fordeling av samfunnsgodene. Menneskene - ikke pengene - må styre utviklingen.


  4. Norges Kommunistiske Parti ønsker først og fremst å målbære interessene til lønnsarbeiderne.

  Lønnsarbeidere er alle som lever av å selge sin fysiske eller åndelige arbeidskraft. De har liten innflytelse og ingen virkelig medbestemmelse over produksjonen og dens formål og vilkår eller over fordelingen og forvaltningen av de store samfunnsverdiene. Følgelig er vår hovedmotstander i alle spørsmål den norske og internasjonale storkapitalen og dens politiske talerør.

  Selv om vi er mest opptatt av lønnsarbeidenes felles sak, forsvarer vi samtidig interessene til bønder, fiskere og de mindre næringsdrivende. Vi støtter dem i deres rettferdige kamp mot nasjonal og internasjonal monopolkapital. EU-kampen lærte oss å smi denne formen for enhet mellom alle arbeidende lag av folket.

  NKP tilstreber alltid felles aksjon for felles krav. Vi vil fremme samarbeid og allianser mellom alle politiske retninger som står i motsetning til de store maktsentrene i samfunnet. NKP søker å arbeide på alle feltene av klassekampen, men ser på den utenomparlamentariske kampen som viktigst. Ved valgene tilstreber vi samarbeid med andre sosialistiske og radikale krefter. Slikt samarbeid må være preget av likeverd og gjensidig respekt.


  5. Overgangsperioden fra kapitalismen til kommunismen vil etter vårt syn være en sosialisme som utvikler nye og enestående kjennetegn for et virkelig menneskelig samfunn.

  Sosialismen er et samfunn i stadig overgang mot det kommunistiske framtidssamfunnet, og i en stadig kamp mot gamle ordninger som har overlevd seg selv.

  Samtidig sier vi klart fra at en sosialistisk samfunnsutvikling må bekreftes gjennom frie og demokratiske valg og avstemninger, der alle partier og syn slipper til på like fot. Veien mot kommunismen kan bare forsvares med demokratiske midler, legitimert av folkeflertallet.

  Norges Kommunistiske Parti er åpent for medlemmer fra alle samfunnslag som er i opposisjon til kapitalismen. Fordi vi vil forandre samfunnet grunnleggende, må medlemmene dessuten ha et forpliktende forhold til demokratiske flertallsvedtak og beslutninger i organisasjonen.  Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
  Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
  Organisasjonsnr: 979 874 782
  Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
  E-post: kontakt@bergenkommunist.no